Reklamacje i zwroty

ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA:

Zwrot towaru dotyczy transakcji zawartej pomiędzy ALPAKO POLAND sp. z o.o.  a konsumentem powyżej kwoty zakupu 50,00zł brutto. Zwrot towaru nie dotyczy transakcji zawartej pomiędzy ALPAKO POLAND sp. z o.o. a innym przedsiębiorcom.

 • czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
 • czas na odesłanie towaru po odstąpieniu od umowy: 14 dni

Jeśli jesteś konsumentem i dokonałeś zakupu poza lokalem przedsiębiorcy, to w większości przypadków możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy).

Aby to zrobić, poinformuj sprzedającego o odstąpieniu. Masz obowiązek odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić Ci wpłaconą kwotę (cena przedmiotu + koszt wysyłki), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Pamiętaj też, że odsyłasz przedmiot na własny koszt.

Odsyłając przedmiot w ramach odstąpienia od umowy, kupujący powinien odpowiednio go zabezpieczyć. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.

 

Adres do zwrotu:

ALPAKO POLAND Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 119/131

93-490 Łódź

 

Formularz odstąpienia od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ................. ................. .................

Ja ................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ........................................,

Data zawarcia umowy to ................., data odbioru ....................

 

Adres .....................

Data .....................

Podpis .....................

 

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru jeśli:

 • otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
 • otrzymał towar po upływie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez kupującego
 • przedmiotem sprzedaży są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
 • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 • sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

Reklamacje z tytułu rękojmi:

 • Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 

Podstawowe przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy:

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.
 • Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.
 • W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  • Nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 • Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 • Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności:

 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości,
 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.
 • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

Podstawowe uprawnienia konsumenta:

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

 

Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

1)     Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

2)     Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

3)     Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

4)     Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

5)     Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6)     Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7)     Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

 

Grupa: naprawa/wymiana

1)     Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2)     Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3)     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

REKLAMACJA ZŁOŻONA PRZEZ KONSUMENTA: 

Ważne terminy reklamacyjne:

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

 • sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili
 • jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

 • sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 • do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

Adres dla doręczeń reklamacyjnych:

Alpako S.C.

ul. Pabianicka 119/131

Łódź 93-490,

 

Opis reklamacji:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • podanie daty zakupu
 • podanie nr faktury lub paragonu
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację

 

Odesłanie reklamowanego towaru:

 • odsyłając przedmiot w ramach reklamacji, kupujący powinien odpowiednio go zabezpieczyć
 • sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie w wyniku nienależytego zabezpieczenia przesyłki przez kupującego
 • koszty transportu w przypadku nieuzasadnionej reklamacji tj. rozpatrzonej negatywnie, ponosi kupujący
 • koszty transportu w przypadku uzasadnionej reklamacji tj. rozpatrzonej pozytywnie, ponosi sprzedawca (dotyczy tylko transakcji zawartej pomiędzy sprzedawcą o konsumentem)

 

Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez konsumenta:

 • 14 dni od otrzymania reklamacji
 • sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta:

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http:/

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http:/

http:///www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

ZWROTY I REKLAMACJE ZŁOŻONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCE:

 • Wyżej wymienione zasady rozpatrywania zwrotów i reklamacji dotyczą umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcom i konsumentem a nie pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym przedsiębiorca winien ustosunkować się do reklamacji złożonej przez innego przedsiębiorce.
 • Wszelkie warunki zwrotów i reklamacji złożonych przez przedsiębiorce ustalane są indywidualnie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl